Tekst Willeke van den End

Als je een willekeurige Rijksambtenaar vraagt wie zijn werkgever is, zul je hem vaak trots horen vertellen dat hij werkt voor Binnenlandse Zaken, de IND of een van de vele andere organisaties binnen de Staat der Nederlanden. Toch is het arbeidsjuridisch juiste antwoord sinds 1 januari 2020 voor heel veel ambtenaren ‘de Staat der Nederlanden’. De Staat is sinds die datum, met de inwerkingtreding van de Wnra, de partij die de arbeidsovereenkomst met werknemer sluit. 

Passende arbeid

Sinds 1 januari 2020 hebben wij ambtenaren te maken met het Burgerlijk Wetboek. Dat heeft onder meer tot gevolg dat, als sprake is van een ontslag wegens bijvoorbeeld disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding, de kantonrechter niet alleen kijkt of er een goede reden is voor het ontslag, maar ook of de werkgever heeft onderzocht of binnen de organisatie van de werkgever andere passende arbeid voor de medewerker beschikbaar is. Dat betekent concreet dat binnen de hele Staat der Nederlanden gezocht moet worden naar passende arbeid!

De juristen van UBR|Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht kennen het Burgerlijk Wetboek en hun klanten goed, maar het invullen van zo’n brede verplichting om herplaatsing te onderzoeken leverde vóór de inwerkingtreding van de Wnra al heel wat hoofdbrekens op. Hoe komt de HR-adviseur van het CJIB in Leeuwarden er nu achter welke plekken bij de Belastingdienst in diezelfde plaats op termijn vrij komen en of die plek passend is voor de medewerker? 
Gelukkig is er binnen UBR-P brede ervaring met het begeleiden van medewerkers binnen de Staat en waren de collega’s van UBR|Loopbaan & Talentontwikkeling meer dan bereid mee te denken aan een praktische oplossing voor werkgevers binnen de Staat. Omdat de herplaatsingsverplichting ook speelt bij langdurig arbeidsongeschikte medewerkers werd UBR|Bedrijfszorg betrokken en zo zag – door multidisciplinair samen te werken – het Startpunt Herplaatsing het levenslicht. 
 

Multidisciplinaire samenwerking

Door de samenwerking tussen Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht, Loopbaan- en Talentontwikkeling en Bedrijfszorg zijn alle benodigde disciplines aanwezig om invulling te geven aan de herplaatsingsplicht. Samen helpen we de werkgever zijn dossier rond te krijgen om tot ontslag over te gaan of de medewerker te herplaatsen in een functie die past.