Langdurige arbeidsongeschiktheid, een verstoorde arbeidsverhouding, disfunctioneren of andere omstandigheden kunnen voor de werkgever reden zijn de arbeidsovereenkomst met een werknemer te willen beëindigen. Natuurlijk wil je als werkgever eigenlijk liever niet in die situatie komen, maar in sommige gevallen is een ontslag onontkoombaar.

In ons ontslagrecht werkt het zo dat je in veel gevallen aan de kantonrechter moet vragen de arbeidsovereenkomst te beëindigen of het UWV om toestemming moet vragen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Je moet dan twee dingen aantonen:

  1. Er is een goede reden voor ontslag, bijvoorbeeld dat de medewerker niet functioneert of hij is langdurig ziek;
  2. Herplaatsing in een andere passende functie bij de werkgever is niet mogelijk.

Het Startpunt Herplaatsing bij Ontslag helpt werkgevers bij het tweede punt: de herplaatsingsverplichting. Want dat is wat het is: een verplichting.

Multidisciplinaire samenwerking

In het Startpunt bundelen de juristen van UBR|AAA, de arbeidsdeskundigen van UBR|Bedrijfszorg en de trajectmanagers van UBR|L&T hun krachten om de werkgever te helpen met deze verplichting. Deze multidisciplinaire samenwerking is ook nodig, want de verplichting tot herplaatsing geldt binnen de hele Staat der Nederlanden en vereist een goede onderbouwing als herplaatsing eventueel niet lukt.

Juist die bundeling van krachten van verschillende disciplines bij UBR|AAA – multidisciplinair samenwerken noemen we dat – maakt het mogelijk dat de werkgever zoveel mogelijk wordt ontzorgd.

Je kunt je voorstellen dat het vinden van een passende plek binnen de héle Staat der Nederlanden een hele opgave is. Als het niet lukt, is een stevige juridische onderbouwing nodig om een ontbindingsverzoek of ontslagaanvraag voor elkaar te krijgen. Het netwerk en de capaciteiten van L&T, de juridische- en dossierkennis van AAA en de expertise van Bedrijfszorg zorgen ervoor dat een volledige invulling gegeven kan worden aan de herplaatsingsverplichting: samen met de werkgever zoeken we een passende plek voor de werknemer óf hebben we het dossier compleet voor een ontslag.

Een voorbeeld

Piet werkt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  Hij is twee jaar arbeidsongeschikt en heeft een WIA-beschikking gekregen. Hij is 60% arbeidsongeschikt en krijgt een uitkering. Hij kan zijn eigen werk niet meer doen. De werkgever schakelt het Startpunt Herplaatsing in om te kijken of er mogelijk ander passend werk is voor Piet. We starten met een intakegesprek: leidinggevende, HR-adviseur, de re-integratieadviseur en de jurist gaan met een trajectmanager van het Startpunt om tafel om de casus te bespreken. Samen komen ze tot de conclusie dat herplaatsing onderzocht moet worden. De leidinggevende voert een herplaatsingsgesprek met de werknemer waarin wordt bekeken wat het zoekprofiel is: wat kan de werknemer nog wél en hoe ver kan/wil hij reizen voor een eventuele nieuwe werkplek.

De trajectmanager start de begeleiding van de medewerker en werkt nauw samen met de jurist en re-integratieadviseur. Hij vraagt toekomstig vrijkomende werkplekken binnen de hele Staat der Nederlanden op bij P-Direkt en kijkt samen met Piet naar actuele en komende vacatures. Zo’n zes weken wordt Piet begeleid, de trajectmanager stelt van alle inspanningen een rapportage op. Helaas blijkt na zes weken dat er voor Piet geen passend werk beschikbaar is.  De trajectmanager legt dit vast in de rapportage.

De leidinggevende gaat met Piet in gesprek en bespreekt de conclusie dat herplaatsing in een passende functie niet mogelijk is. Ze spreken nog over een vaststellingsovereenkomst, maar Piet wil dit liever niet. De werkgever moet nu ontslag aanvragen bij het UWV en maakt daarbij gebruik van de rapportage van het Startpunt; hij moet immers uitleggen wat hij heeft gedaan aan herplaatsing. De aanvraag wordt toegewezen.

Factsheet en meer informatie

In het factsheet Startpunt Herplaatsing lees je aan de hand van een duidelijk stappenplan alles over de dienstverlening. De adviseurs van het Start Herplaatsing zijn bereikbaar via: herplaatsing@rijksoverheid.nl.